Csömödér Község Önkormányzata - ...:::Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal:::...

Tartalomhoz ugrás

Csömödér Község Önkormányzata

I. Szervezeti, személyzeti adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Csömödéri Község Önkormányzata
Székhelye: 8957 Csömödér, Rákóczi út 49.
Tel: 92/378-033, 92/378-044, 92/579-037
Adószám: 15432034-2-20
KRID azonosító: CSOMONK 746002761
Helyi iparűzési adó számlaszám:
11749022-15432034-03540000

Falugondoki szolgálat
Szomi Attila /falugondok/
Tel.: +36 30 534 81 55

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Tomposné Gyuricza Judit
polgármester
Tel.: +36 30 1560708

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző
Tel.: 92/378 033

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő, kedd: 08-12 óra
Szerda:         08-12 óra 13-16 óra
Csütörtök:    08-12 óra
Péntek:         08-12 óra
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Csömödér Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Elérhetőség: 8957 Csömödér, Rákóczi út 49.
Tel.: 92/378 033
(5 fő)
Tomposné Gyuricza Judit polgármester
Lovrencsicsné Tánczos Ilona alpolgármester
Czigány László Csaba képviselő
Brenner Attila képviselő
Pető Dániel képviselő

Ügyrendi Bizottság:A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Tel.: (92) 507 756
Fax: (92) 507 755

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról idősek otthona típusú szociális ellátásÁllamigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő  útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
Adóhatósági ügyekben, szociális ügyekben, általános igazgatási ügyekben hatáskör címzettje:
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal  jegyzője
Illetékességi terület: Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Mikekarácsonyfa, Zebecke községek területeA testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzõkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.SZMSZ szerint.
III. Gazdálkodási adatok
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezető tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
Vissza a tartalomhoz